Hoi-sinh-vat-canh-dong-nai-2
Hoi-sinh-vat-canh-dong-nai-1
Hoi-sinh-vat-canh-dong-nai-3
Hoi-sinh-vat-canh-dong-nai-4

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên gọi: HỘI SINH VẬT CẢNH TỈNH ĐỒNG NAI

Năm thành lập: 2011

Cơ quan ra quyết định thành lập: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ : Số 01 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Website: www.hoisinhvatcanhdongnai.org

logo hoi sinh vat canh dong nai

TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH

Ra sức giữ gìn, phát triển, nâng cao truyền thống văn hoá tốt đẹp của nhân dân trong lĩnh vực sinh vật cảnh, kết hợp với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nước ngoài, góp phần tích cực vào việc : Bảo vệ và phát triển nền văn hoá dân tộc; Bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh; Phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nhằm góp phần làm cho tỉnh nhà ngày càng tốt đẹp, văn minh.

NHIỆM VỤ

 1. Tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với việc bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh, vận động hội viên và nhân dân tham gia tích cực thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh.
 2. Phát triển và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, động viên nhiệt tình và khả năng lao động sáng tạo của hội viên, đoàn kết giúp đỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến, ứng dựng thành tựu khoa học- công nghệ- mỹ thuật, nhằm phát triển ngày càng phong phú và đa dạng, với chất lượng cao các sản phẩm sinh vật cảnh, mang lại đời sống văn hoá tươi vui lành mạnh, lợi ích kinh tế – xã hội thiết thực cho hội viên
 3. Tổ chức các dịch vụ khoa học kỹ thuật, mỹ thuật và các cơ sở sản xuất – kinh doanh phục vụ cho hoạt động sinh vật cảnh theo đúng qui luật của pháp luật
 4. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách và các biện pháp nhằm bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh
 5. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với các hội bạn trong và ngoài nước, nhằm trao đổi thông tin kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ nhau, theo quy định của pháp luật.

BCH Hoi sinh vat canh dong nai

QUYỀN HẠN

 1. Tổ chức, hoạt động theo điều lệ hội đã được phê duyệt.
 2. Tuyên truyền mục đích của hội.
 3. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hội.
 4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hội.
 5. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của hội; hoà giải tranh chấp trong nội bộ hội.
 6. Phổ biến kinh nghiệm, kiến thức cho hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.
 7. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
 8. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển hội và lĩnh vực hội hoạt động.
 9. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 10. Gia nhập các tổ chức trong nước tương ứng và ký kết, thực hiện thoả thuận theo quy định của pháp luật

NGHĨA VỤ

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội và điều lệ Hội. Không lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Đồng Nai và quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 3. Ba mươi ngày trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Ban lãnh đạo Hội phải có văn bản báo cáo UBND Tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 4. Khi thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của Hội, thay đổi trụ sở, sửa đổi, bổ sung điều lệ, Hội phải báo cáo UBND Tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch.
 5. Việc lập các pháp nhân thuộc Hội phải theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo UBND Tỉnh.
 6. Hàng năm, Hội phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội với UBND Tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, chậm nhất vào ngày 31 tháng 1 hàng năm.
 7. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.
 8. Lập và lưu giữ tại trụ sở hội danh sách hội viên, chi hội, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Hội, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của hội, biên bản các cuộc họp Ban lãnh đạo Hội.
 9. Kinh phí thu được phải dành cho hoạt động của Hội theo quy định của điều lệ Hội, không được chia cho hội viên. Việc sử dụng kinh phí của Hội phải chấp hành quy định của pháp luật. Hàng năm, Hội phải báo cáo quyết toán tài chính theo quy định gửi UBND Tỉnh, Sỏ Tài chính và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 10. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.